SALUTE-ZDRAVSTVO

OZARA sodeluje v projektu SALUTE-ZDRAVSTVO, ki je prvi poskus primerjave, analize in iskanja sinergij med slovenskim in italijanskim sistemom zdravstvenih in socialnih služb. Primeri odličnosti z obeh strani meje bodo združeni v čezmejno mrežo, ki bo omogočila izboljšano ponudbo storitev na območju Občine Gorica, Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba. 

S projektom si prizadevamo izboljšati kakovost življenja lokalnih prebivalcev ter obenem povečati privlačnost našega ozemlja z uvedbo inovativnih storitev. Projekt predvideva vzpostavitev in sodelovanje čezmejnih zdravstvenih skupin za pripravo modelov ter oblikovanje novih storitev na petih področjih:

1) Vzpostavitev enotnega čezmejnega sistema naročanja, ki bo olajšal dostop do zdravstvenih storitev na obeh straneh meje;
2) Obravnava mladih s težavami v duševnem zdravju in delovna ter socialne reintegracija na osnovi najnaprednejših evropskih modelov.
3) Zgodnje odkrivanje in obravnava otrok z motnjo avtističnega spektra
4) Obravnava žensk v fiziološki nosečnosti z uvedbo skupnih inovativnih čezmejnih storitev na osnovi evropskih dobrih praks.
5) Skupne socialne storitve v pristojnosti treh občin za prebivalce čezmejnega območja. Na treh novih informacijskih točkah bodo dobili jasne informacije o dostopu in vrstah storitev na čezmejnem območju.

V projektu sodelujejo Podjetje za zdravstveno oskrbo št. 2 za Posočje (Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana – Isontina”), Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca Nova Gorica”, Zdravstveni dom Nova Gorica in Psihiatrična Bolnišnica Idrija.

Duševno zdravje
V projektu je bila oblikovana čezmejna skupina za pripravo skupnih smernic za obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju v starosti med 18 in 35 let. V smernicah so določeni načini ukrepanja v kriznih primerih in metodologije za delovno in socialno reintegracijo mladih s težavami v duševnem zdravju z uporabo terapevtsko-rehabilitacijskih projektov, ki predvidevajo vključevanje socialnih delavcev, splošnih zdravnikov, izobraževalnih in socialnih ustanov, nevladnih organizacij ter drugih izvajalcev glede na potrebe.

KAJ SMO ŽE NAREDILI?
V prvi fazi izvedbe projekta je bila pripravljena analiza sistemov obravnave oseb s težavami v duševnem zdravju v Sloveniji in v Italiji. Potrebno je bilo razumeti predvsem, če in kako je možno oblikovati skupne storitve za obravnavo slovenskih in italijanskih pacientov. V analizi so bile opredeljene prednosti in pomanjkljivosti obeh načinov obravnave, na osnovi katerih je čezmejna skupina pripravila skupen model, s katerim se lahko izboljša kakovost in dostopnost čezmejnih storitev za duševno zdravje.

DS 3.2.1 Duševno zdravje – Predhodna analiza na področju duševnega zdravja: klinični, administrativni in pravni vidiki (IT, SL)
DS 3.2.3 Duševno zdravje – Smernice za opredelitev načinov delovanja skupnih storitev na področju duševnega zdravja (IT, SL)
DS 3.2.5 Duševno zdravje – Jezikovno usposabljanje – priročnik z osnovnimi medicinskimi izrazi v italijanščini in slovenščini (IT, SL)

KAJ BOMO ŠE NAREDILI?
Model predvideva izvedbo naslednjih aktivnosti:

Obveščanje in preprečevanje Organizacija usposabljanja za izvajalce, ki ne delujejo na področju duševnega zdravja (zdravstvene službe, šole, zdravniki splošne medicine, socialne službe). To je bilo narejeno 11.12.2018.
Odziv skupnosti v krizni situaciji mešana ekipa bo izdelala interni protokol za vodenje kriznih primerov, s pomočjo katerega se bo lahko posluževala geografsko najbližjih območnih sprejemnih služb (CSM – Centri za mentalno zdravje) namesto običajnih praks za aktivno hospitalizacijo v Sloveniji.
Socialno-zaposlitvena rehabilitacija. Na osnovi smernic bodo oblikovani individualni terapevtski rehabilitacijski projekti, namenjeni predvsem socialni reintegraciji oseb s težavami v duševnem zdravju s pomembnim poudarkom na delovni reintegraciji. Individualni terapevtski rehabilitacijski projekti temeljijo na ukrepu, kateremu v Italiji pravijo “zdravstveni proračun”, v Sloveniji pa je to popolna novost. Usposabljanje za mešane zdravstvene ekipe o praksah v skupnosti na področju duševnega zdravja, deinstitucionalizaciji in individualnih rehabilitacijskih programih bo potekalo v drugi polovici leta 2019. V februarju 2019 so slovenski člani čezmejne ekipe sodelovali na usposabljanju o uporabi zdravstvenega proračuna. 
  

Glavni rezultati: 

Posamezni rezultati, ki jih v okviru izvedbe projekta nameravamo doseči, so naslednji:

  • večja usposobljenost čezmejnih zdravstvenih in socialnih ekip;
  • analiza trenutnega stanja, metodologij ter kliničnih, administrativnih in pravnih vidikov na področju zdravstva in socialnih storitev v Sloveniji in Italiji;
  • primerjalna analiza zdravstvenih in socialnih sistemov (slovenskega in italijanskega);
  • vzpostavljene čezmejnih multidisciplinarnih delovnih skupin in ekip;
  • administrativne in tehnične rešitve za čezmejne zdravstvene storitve;
  • infrastrukture, namenjene čezmejnim storitvam.