COVID–19

Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, je izbrani prijavitelj na javnem razpisu za sofinanciranje projekta »COVID–19 – Pomoč ljudem s težavami v duševnem zdravju kot podpora pri blaženju posledic zaradi epidemije COVID-19«. 

Za izvedbo celotnega projekta je namenjeno 70.560,00 EUR sredstev. Na projektu je zaposlena koordinatorica, aktivnosti bodo izvajali tudi zunanji izvajalci.

Namen javnega razpisa je izvedba projektov, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi epidemije COVID-19.

Ključni cilj javnega razpisa je usmerjen v spodbujanje socialne vključenosti in opolnomočenje ranljivih skupin – oseb s težavami v duševnem zdravju in starejši. S projektom bomo lažje naslavljali njihove potrebe zaradi epidemije COVID–19 in prispevali k zmanjševanju njenih posledic. Projekt je skladen z usmeritvijo o aktivnem vključevanju, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja, saj preučuje vplive epidemije ločeno glede na spol in predlaga ukrepe, ki obema spoloma omogočajo enake možnosti pri zagotavljanju njihovih potreb, nastalih zaradi epidemije.

V okviru projekta bomo izvajali terenske obiske, spletno skupino za samopomoč in spletno terapevtsko svetovanje in terapije. Individualne in skupinske aktivnosti bodo usmerjene v krepitev kompetenc digitalne pismenosti, ki so v razmerah epidemije COVID-19 ključne. Podprli in opolnomočili bomo strokovne delavce Ozare z izvedbo treh delavnic s tematikami: travma in obvladovanje stres v povezavi s korona virusom in delavnicama o vplivu vidika spola na duševno zdravje v času epidemije. Posebno pozornost bomo namenili ozaveščanju in dodatnemu socialnemu vključevanju žensk, kot tudi preprečevali diskriminacije na podlagi etnične pripadnosti. Projekt se bo zaključil z izdano brošuro in smernicami za enakopravno obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju v primeru okužbe s COVID-19, katere podlaga bo opravljena anketna raziskava med uporabniki. Vse naštete aktivnosti se bodo odvijale do konca leta 2021.

Projekt financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, 9. prednostne osi  “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, 9.1.3 specifičnega cilja “Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju”.

Za dodatne informacije smo vam na voljo: 01/ 244 51 20   info@ozara.org

Vabimo vas, da si preberete zanimiv članek o vplivu COVID-19 na duševno zdravje in raziskavo o vplivu pandemije COVID-19 na duševno zdravje po spolu.